ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නන් සඳහා චිත්‍රපට සහ ක්‍රීඩා සඳහා වන වෙබ් අඩවිය වන English Attack, විකාශනය වෙමින් පවතී:
The school version of English Attack is not changing. If you are a student or teacher at an English Attack partner school:ඔබ English Attack හි සහකරු පාසලක ශිෂ්‍යයෙක් හෝ ගුරුවරයෙක් නම්, English Attack හි පාසල් සංස්කරණය වෙනස් නොවේ:
ඔබට English Attack නිදහස් (ෆ්‍රී) ගිණුමක් තිබේ නම්, පොදු සංස්කරණය අක්‍රිය කර ඇති අතර ඔබේ ගිණුමට ප්‍රවේශ විය නොහැක.
ඔබ අධිමිල (ප්‍රිමියම්) ගිණුම් ග්‍රාහකයෙක් නම්, වැඩිදුර උපදෙස් සඳහා කරුණාකර ඔබගේ විද්‍යුත් තැපෑල පරීක්ෂා කරන්න.
Feedback