ත්‍යාග කාඩ්පත්

ඔබේ මිතුරන්ට හෝ පවුලට English Attack! වෙත පූර්ණ ප්‍රවේශය ලබා දෙන්න.

ඔබේ ඊමේල් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න

ඔබේ රිසිට් පත සහ ත්‍යාග කාඩ්පතේ පිටපතක් මෙම ඊමේල් ලිපිනයට යවනු ලැබේ

ත්‍යාග කාඩ්පතේ සක්‍රිය කිරිමේ කේතය ලබන්නා විසින් භාවිතා කරන විට ඔබේ ගැනුම් කාලසීමාව ඇරඹෙනු ඇත.


ත්‍යාග කාඩ්පතේ තොරතුරු


බෙදාහරින ක්‍රමය තෝරන්න

තිළිණ කාඩ්පත් විශේෂාංග

තිලිණ කාඩ්පත් ප්‍රවේශය

  • සතිපතා පළ කෙරෙන අලුත්ම වීඩියෝ ද සමඟින් වීඩියෝ අභ්‍යාස 1200 කට අධික ප්‍රමාණයකට පූර්ණ ප්‍රවේශය.
  • සතිපතා පළ කෙරෙන අලුත්ම දෘශ්‍ය ශබ්ද කෝෂ ද සමඟින් දෘශ්‍ය ශබ්ද කෝෂ 300 කට අධික ප්‍රමාණයකට පූර්ණ ප්‍රවේශය.
  • වීඩියෝ කැරියෝකේ 900  කට අධික ප්‍රමාණයකට පූර්ණ පිවිසුම.
  • අවිධිමත් ක්‍රියාපද ක්‍රීඩාවට පූර්ණ ප්‍රවේශයක්.
  • පෞද්ගලිකකරණය කරන ලද අරමුණු සහ ප්‍රගති අධීක්ෂණය

ඔබට ඔබේ තිලිණ කාඩ්පත මුද්‍රණය කිරීමට හෝ ඊමේල් කිරීම කළ හැකියි.

සුරක්ෂිත ගෙවීම්

ගැටළු යමක් තිබේද? අප හා සම්බන්ධ වන්න